Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

§1. Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (dalej: „OWSiD”) stanowiące ogólne warunki umów w rozumieniu przepisu art. 384 kodeksu cywilnego obowiązują we współpracy handlowej pomiędzy Indasto Sp. z o.o. (dalej: „Indasto”), a przedsiębiorcami nabywającymi i odbierającymi od Indasto (dalej: „Nabywca”) towary i usługi (zwane dalej łącznie: „Towarami”) i znajdują zastosowanie do umów sprzedaży i dostawy (dalej jako „Umowy”) Towarów dostarczonych przez Indasto.

 2. OWSiD są przekazywane Nabywcy jako integralna część oferty handlowej sporządzanej przez Indasto, w toku negocjacji zmierzających do zawarcia Umowy. Skutecznym przekazaniem OWSiD Nabywcy jest także powiadomienie Nabywcy o ich dostępności na stronie internetowej Indasto www.indasto.com.

 3. Niniejsze OWSiD są obowiązujące dla każdej oferty i każdej umowy zawartej pomiędzy Indasto, a Nabywcą przez cały okres trwania współpracy handlowej. Złożenie przez Nabywcę zamówienia w Indasto oznacza akceptację OWSiD przez cały okres trwania współpracy.

 4. OWSID obowiązują w takim zakresie, w jakim nie zostaną wyłączone przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek odstępstwa od OWSiD są skuteczne tylko, gdy wynikają z oferty Indasto stanowiącej ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego lub zostały w sposób wyraźny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zaakceptowane przez strony Umowy.

 5. Katalogi sprzedażowe, specyfikacje techniczne, cenniki, materiały reklamowe dotyczące Towarów mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji.

 6. Indasto zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do OWSiD.

§2. Informacja o towarach

 1. Informacje dotyczące Towarów Indasto dostępne są na stronie internetowej www.indasto.com lub w materiałach informacyjnych dostarczonych przez Indasto bezpośrednio Nabywcy.

 2. Indasto udostępnia posiadane przez siebie atesty, certyfikaty i deklaracje na wniosek Nabywcy.

 3. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o Towarach Indasto mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 4. Przedstawione przez Indasto wzorce, próbki oraz wizualizacje na stronie internetowej oraz materiałach informacyjnych i marketingowych mają charakter poglądowy. Rzeczywiste produkty Indasto mogą różnić się od wzorców, próbek i wizualizacji określonych powyżej.

 5. Waga Towarów oznaczona na rysunkach i w specyfikacjach ma charakter orientacyjny i nie wiąże Indasto.

§3. Cena

 1. Ceny Towarów Indasto ustala bezpośrednio z Nabywcą w drodze oferty lub negocjacji. Indasto zastrzega sobie prawo do zmiany cen swoich Towarów w każdym momencie.

 2. Dla rozliczeń stron wiążące są ceny Towarów podane przez Indasto w dacie złożenia zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że zamówione Towary muszą zostać odebrane w określonym przez Indasto terminie. W przeciwnym wypadku wiążące są ceny podane przez Indasto w dacie faktycznego odbioru Towaru.

 3. Ceny podawane przez Indasto są cenami netto, do cen zostanie dodany należny podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.

 4. Koszty dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Nabywcę ustalane są indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznacza, że odbiór Towaru następuje w siedzibie Indasto, a w przypadku Towarów dostarczanych przez Indasto do ceny będą doliczone koszty transportu.

 5. Zmiany stawek podatków i/lub opłat celnych, które wystąpiły po zawarciu Umowy, a wpływają na zwiększenie kosztu realizacji Umowy obciążają Nabywcę i nie wymagają zmiany Umowy.

§4. Warunki płatności

 1. Warunki płatności Indasto ustala bezpośrednio z Nabywcą w drodze oferty lub negocjacji. W przypadku braku takich ustaleń Nabywca dokonuje przedpłaty na podstawie faktury pro-forma.

 2. Brak płatności w terminie wskazanym na fakturze pro-forma uprawnia Indasto do odstąpienia od Umowy w stosunku do nieopłaconych zamówień. Odstąpienie od Umowy w takiej sytuacji spowoduje, że wygasają wszystkie roszczenia Nabywcy z tytułu jeszcze niezrealizowanych dostaw.

 3. Indasto uprawniony jest do żądania zapłaty ceny określonej na fakturze z chwilą wysłania zamówionego Towaru. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania całości zapłaty na rachunku bankowym Indasto wskazanym na fakturze.

 4. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty, Indasto będzie naliczał odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych.

 5. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty, wszelkie płatności Indasto może zaliczyć w pierwszej kolejności na zapłatę należnych odsetek.

 6. Kompensata (potrącenie) wierzytelności Nabywcy w stosunku do Indasto może nastąpić tylko za pisemną zgodą Indasto.

 7. W przypadku jakichkolwiek zaległości płatniczych Nabywcy wobec Indasto, Indasto jest uprawniona do wstrzymania wszelkich dostaw (także wynikających z innych Umów) do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań przez Nabywcę. Wstrzymanie dostaw przez Indasto nie ma skutków opóźnienia, ani zwłoki.

 8. Zgłoszenie roszczeń gwarancyjnych lub reklamacyjnych lub innych nie zwalnia Nabywcy z obowiązku terminowego uiszczenia należności wynikających z wystawionych faktur.

 9. Do czasu zapłaty całości ceny określonej w Potwierdzeniu Zamówienia, Indasto zastrzega sobie prawo własności dostarczonych Towarów będących przedmiotem tej Umowy.

§5. Zamówienie

 1. Nabywca składa zamówienia do Indasto w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej z podaniem oznaczenia towaru, wymiarów, ilości i miejsce dostawy.

 2. Jeżeli nie ustalono inaczej zawarcie Umowy następuje w wyniku potwierdzenia przez Indasto zamówienia („Potwierdzenie Zamówienia”).

 3. Umowę uważa się za zawartą w chwili dojścia do Nabywcy wysłanego przez Indasto Potwierdzenia Zamówienia. Indasto potwierdza przyjęcie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z Potwierdzeniem Zamówienia Indasto przedstawia Nabywcy możliwy termin realizacji. Brak potwierdzenia ze strony Indasto oznacza, że zlecenie nie zostało przyjęte do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia dokonywane jest co najmniej w formie wiadomości elektronicznej e-mail lub faksu pod rygorem nieważności.

 4. Złożone przez Nabywcę zamówienie nie może być wycofane bez pisemnej zgody Indasto. W przypadku wycofania zamówienia Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Indasto związanych z realizacją tego zamówienia.

 5. W przypadku, jeżeli Indasto pozostaje z Nabywcą w stałych stosunkach gospodarczych, brak niezwłocznej odpowiedzi Indasto na zamówienie nie poczytuje się jako zawarcie przez Strony Umowy.

§6. Dostawa, termin dostawy

 1. Podawane przez Indasto w Potwierdzeniu Zamówienia terminy dostaw mają charakter szacunkowy i orientacyjny. Termin ten może ulec zmianie w przypadku siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Indasto. W przypadku braku dostawy w wyznaczonym terminie Indasto dostarcza Towary w najbliższym możliwym terminie późniejszym. Indasto nie ponosi wobec Nabywcy odpowiedzialności z tytułu opóźnień w transporcie Towarów, w tym opóźnień które nastąpiły z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.

 2. W przypadku dostawy Towaru do Nabywcy Umowę uważa się za wykonaną z chwilą jego dostarczenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia, natomiast w przypadku osobistego odbioru Towaru przez Nabywcę z momentem odbioru Towaru.

 3. Nabywca zobowiązany jest do odbioru Towaru w terminach określonych w pkt. 6.1. i 6.2. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Nabywca może zostać obciążony kosztami ponownego transportu i magazynowania.

 4. Niedotrzymanie określonego terminu dostawy przez Indasto uprawnia Nabywcę do odstąpienia od umowy jedynie wtedy, gdy Indasto pomimo wyznaczenia przez siebie nowego terminu dostawy nadal nie realizuje dostawy. Odstąpienie od umowy przez Nabywcę następuje w formie pisemnej po upływie 7 (siedmiu) dni od nowego terminu dostawy. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Indasto wynagrodzenia za wykonaną część Umowy.

 5. Indasto ma prawo dostarczać zamówienie w częściach, Nabywca zobowiązuje się odbierać poszczególne Towary w miarę ich dostarczania. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Indasto.

§7. Gwarancja, rękojmia, reklamacje

 1. Indasto dostarcza Towar zgodnie z zamówieniem Nabywcy i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.

 2. Gwarancja Indasto obejmuje zgodność Towarów z przyjętym zamówieniem i specyfikacją techniczną Indasto, poprawne funkcjonowanie elementów i podzespołów, brak wad oraz kompletność.

 3. Strony wyłączają rękojmię Indasto w zakresie Towarów sprzedawanych przez Indasto.

 4. Gwarancją nie są objęte Towary z uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi lub innymi nie powstałymi z winy Indasto, w szczególności powstałymi podczas transportu i przeładunku, spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem oraz wynikającymi z naturalnego zużycia podczas eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niezgodnego z zaleceniami Indasto użytkowania, czyszczenia i konserwacji, jak również nie obejmuje przebarwień i osadów będących wynikiem eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje części ulegających normalnemu zużyciu, takich jak uszczelki, łożyska, źródła światła itp.

 5. Indasto udziela gwarancji na następujące okresy, licząc od daty zakupu towaru:

  1. na elementy produktów Indasto wykonane ze stali nierdzewnych gwarancja wynosi 12 miesięcy,

  2. na podzespoły niebędące produktami Indasto (w szczególności: koła, prowadnice, rolki, stopki, zamki) gwarancja wynosi 6 m-cy.

 6. Indasto dokonuje napraw gwarancyjnych Towarów w swojej siedzibie w terminie 14 dni od ich dostarczenia do Indasto. Koszty dostawy Towarów do Indasto ponosi Nabywca.

 7. Indasto może dokonać indywidulanego uzgodnienia w zakresie dokonywania napraw gwarancyjnych na innych zasadach niż określone w pkt. 7.6., w tym ich dokonywanie przez Nabywcę. W takim przypadku Indasto ustala indywidualnie z Nabywcą zasady rozliczenia kosztów naprawy, a Nabywca ponosi odpowiedzialność za jakość i poprawność wykonanej naprawy gwarancyjnej.

 8. Naprawy wykonywane zgodnie z punktem 7.7. mogą być w szczególności realizowane w sytuacji wymiany podzespołów nie będących produktami Indasto, których demontaż i montaż możliwy jest przez Nabywcę lub użytkownika finalnego. W takiej sytuacji Nabywca lub użytkownik finalny odsyła wadliwy podzespół, a Indasto dostarcza zwrotnie naprawiony lub nowy. Podzespołami objętymi tym zapisem są w szczególności koła, prowadnice, rolki, stopki, zamki, podzespoły elektryczne.

 9. W przypadku wad fizycznych, których nie można stwierdzić przy odbiorze lub wystąpiły później w trakcie okresu gwarancyjnego, Nabywca składa zgłoszenie gwarancyjne w terminie 7 dni od chwili ujawnienia wady. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od jego otrzymania.

 10. Nabywca zobowiązany jest złożyć zgłoszenie gwarancyjne do Indasto w formie pisemnej, poprzez pocztę elektroniczną, wraz z podaniem zwięzłego opisu wady oraz numeru faktury z tytułu zakupu Towaru lub numeru zlecenia Indasto.

 11. W przypadku bezzasadnego zgłoszenia gwarancyjnego lub reklamacyjnego koszty postępowania, w tym w szczególności koszt wykonanej ekspertyzy, koszt transportu Towaru ponosi Nabywca.

 12. W przypadku odrzucenia zgłoszenia gwarancyjnego lub reklamacji Indasto poinformuje o tym Nabywcę z podaniem powodu odrzucenia zgłoszenia.

§ 8. Uszkodzenia i braki towaru powstałe w transporcie

 1. Ryzyko dostawy Towaru oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Nabywcę w chwili przekazania Nabywcy, z zastrzeżeniem postanowień punktów kolejnych.

 2. W przypadku, gdy Nabywca odbiera Towar transportem na swoje zlecenie lub Towar przesyłany jest za pośrednictwem podmiotu zajmującego się profesjonalnym przewozem towarów, ryzyko dostawy Towaru oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Nabywcę w chwili wydania Towaru przewoźnikowi. W takiej sytuacji odpowiedzialność Indasto w zakresie powstałych w trakcie transportu uszkodzeń oraz w zakresie braków ilościowych jest wyłączona.

 3. Przy odbiorze towaru bezpośrednio od Indasto lub od przewoźnika, zależnie od momentu przejścia ryzyka określonego w punktach poprzednich, Nabywca ma obowiązek dokonać ilościowej oraz jakościowej kontroli towarów. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub uszkodzeń Nabywca ma obowiązek dokonać stosownej adnotacji na dokumentach dostawy lub przewozowych (WZ, list przewozowy, CMR itp.) oraz dokonać bezpośredniego zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną do Indasto w ciągu 7 dni licząc od momentu odbioru. W przypadku nie dokonania adnotacji oraz braku zgłoszenia opisanych w zdaniu poprzednim, Nabywca traci prawo do reklamacji z tytułu uszkodzeń i braków powstałych w transporcie.

 4. Bez względu na sposób dostawy wyłączona jest odpowiedzialność Indasto za braki ilościowe po przejściu ryzyka na Nabywcę.

 5. Uszkodzenia Towaru takie jak wgniecenia, rysy, złamania powstałe w trakcie transportu towaru do Nabywcy, jak również braki ilościowe Towaru nie są objęte gwarancją i podlegają postępowaniu reklamacyjnemu w zależności od okoliczności określonych w punktach 8.1. – 8.4. powyżej.

§ 9. Zwrot Towarów

 1. Zwroty Towarów mogą być dokonywane po uzyskaniu pisemnej zgody Indasto.

 2. Warunkiem przyjęcia zwracanych Towarów jest to, by były one nieuszkodzone i nie nosiły śladów użytkowania.

 3. Zwrotowi nie podlegają Towary wykonane na indywidualne zamówienie Nabywcy.

§10. Odszkodowanie

 1. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Nabywcy dotyczących realizacji jego Umowy, wynikające z wad, jeżeli nie wynikają one z rażącego zaniedbania lub winy umyślnej Indasto.

 2. Towary Indasto muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, nie mogą być modyfikowane przez Nabywcę lub użytkownika. W przeciwnym przypadku odpowiedzialność Indasto jest wyłączona.

 3. Odpowiedzialność Indasto ograniczona jest do wartości zamówionych towarów. Wyłącza się roszczenia odszkodowawcze zarówno do co szkody rzeczywistej, jak i utraconych dochodów.

§ 11. Obowiązujące prawo, właściwość miejscowa sądu

 1. Stosunki prawne z Nabywcą reguluje prawo polskie.

 2. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań określa się właściwość miejscową i kompetencyjną sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby Indasto.

§ 12. Inne ustalenia

 1. Cesja praw Nabywcy wynikających z zawartej z Indasto Umowy lub złożonego zamówienia na rzecz osób trzecich, dopuszczalna jest za pisemną zgodą Indasto.

 2. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWSiD pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą.

 3. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez Indasto lub podmioty działające na jego zlecenie w związku z realizacją przez Indasto umów sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej.

 4. Nabywcy przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.

 5. Prawem właściwym dla OWSiD i Umów jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie obowiązujące przepisy polskiego prawa. Strony niniejszym wyłączają obowiązywanie Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r., oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., w stosunku do dostaw wykonanych na podstawie niniejszej Umowy.

 6. W przypadku zmiany OWSiD w trakcie trwania Umowy Indasto poinformuje Nabywcę o dokonaniu zmian. Jeżeli Indasto nie otrzyma w terminie 10 dni roboczych od otrzymania przez Nabywcę informacji o zmianie OWSiD oświadczenia w przedmiocie braku akceptacji zmian, uważa się, że zmiany te zostały przez Nabywcę zaakceptowane.

Dlaczego firma INDASTO?

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą produkcyjną oferującą profesjonalne wyroby ze stali nierdzewnej, aluminium oraz stali powlekanych.

Specjalizujemy się w produkcji materiałów perforowanych oraz produktów pochodnych.

Dysponujemy specjalistycznym parkiem maszynowym do obróbki metali, w tym gilotyny, wykrawarki CNC laserowe i mechaniczne, prasy hydrauliczne, tokarki, maszyny do spawania punktowego, walcowania rur i blach.

Zaangażowania
110%
Zadowolonych klientów
100%
Dostaw przed terminem
96%
1+
Lat
doświadczenia

Doświadczenie i precyzja to przepis na produkty najwyższej jakości.

1+
Pracowników
i kooperantów

Wykwalifikowany zespół, który od lat doskonali swoje umiejętności gwarantuje bezproblemową realizację zamówień.

1+
Biura
projektowe

Najpierw jest potrzeba, następnie sposób jej zaspokojenia. A finalnie gotowy produkt zaprojektowany przez nas.

1+
Oryginalnych
produktów

Oferujemy produkty zaprojektowane przez nas, które zostały docenione przez Klientów w całej Europie.

Nasza lokalizacja
 
Indasto Sp.z.o.o.
ul. Tenisowa 10
62-040 Puszczykowo